Project Manager – Projecte tecnològic

Barcelona

Publicat el: 25/05/2023 |

Modalitat: |

Província: |

Àmbit: |

Salari: 1600€

- 1800€

/

Dades de l'oferta de treball

Publicada: 25/05/2023

Salari: 1600€

- 1800€

Modalitat de Treball:

Tipus de Contracte:

Tipus de Jornada:

Descripció de l'oferta de treball

Àmbit:

Descripció de l’oferta

FEDAIA convoca una plaça de Project Manager per la gestió de projectes Next Generation per treballar a la federació i acompanyar i donar suport a les entitats federades. La FEDAIA és la federació que agrupa, a Catalunya, el conjunt d’entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables. Formada per 101 entitats – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – atenen més de 310.000 infants i adolescents i de 90.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de l’acció social. Lloc de Feina La persona s’incorporarà a l’eix estratègic d’enfortiment en l’àmbit d’innovació i reportarà a la direcció de la federació. La missió del lloc de treball és encarregar-se de la planificació, coordinació i seguiment dels recursos tècnic i humans implicats en els projectes. És el gestor del projecte responsable del seguiment i consecució del projecte assegurant es desenvolupi en el termini, la planificació i el pressupost previst. També s’encarregarà de la supervisió de la professional o empresa col·laboradora encarregada d’implementar el projecte a les entitats membre i de coordinar-se amb diferents actors.

BARCELONA – BARCELONÈS – 08021 BARCELONA

Detall de les funcions del lloc de feina

Definició del projecte: En el cas de nous projectes, dona suport en la definició, amb precisió del projecte, és a dir, l’objectiu, l’estratègia i la filosofia d’actuació de tots els agents implicats. Controla que el disseny fet pel professional o empresa col·laboradora (la que dissenya i implementa el producte o servei que n’ha de resultar del projecte) es correspongui amb la demanda. · Coordinació dels actors Estableix el sistema d’informació i comunicació per a que cada actor disposi de la informació que necessita per fer la seva funció, i de documentar totes les actuacions per tal de garantir la coherència i traçabilitat entre totes elles. Elabora el Manual de Procediments que defineix sistemes de treball i presa de decisions entre els diferents actors. Fa de pont entre l’equip de desenvolupament de l’APP i Fedaia. Coordinació amb la persona tècnica de projectes, amb les entitats i amb els espais generats per la federació pel seguiment dels projectes. · Control dels recursos i els terminis del projecte: Dissenya els requisits cap al client. Es responsabilitza de supervisar que es contractin els serveis i unitats materials que facin possible la consecució dels objectius definits en el projecte. Analitza si es desenvolupen les fases del projecte i accions definides, com estaven establertes, si hi ha risc d’incompliment dels objectius, proposant mesures correctores, si escau. Defineix, si escau, i coordina les tasques que s’han d’anar desenvolupant, en el moment i terminis adequats. Gestiona Funcionalitats de l’APP ( que vol i com vol que surti a l’APP). Dissenya preferències i terminis d’entrega ( tempos d’inici – execució del projecte). Gestiona quins canvis s’han de fer ( en el desenvolupament de l’app). Gestiona els KPI ( resultats i avaluacions). · Seguiment del projecte: Es responsabilitza de l’assoliment dels criteris de qualitat, LOPD i prevenció de riscos laborals corresponents. Fa el seguiment del cost del projecte, fent una primera avaluació de la inversió i desprès, al llarg del cicle de vida del projecte, controlant que els costos siguin els previstos. És l’interlocutor directe amb la persona professional o empresa col.laboradora que implementa el projecte, establint els sistemes de comunicació (reunions, elaboració d’informes periòdics) que es considerin oportuns. És responsable de la recepció i avaluació del resultat final. Testeja que els productes entregats estiguin en perfectes condicions i responguin a les necessitats recollides, Avalua el seu treball i el dels actors intervinents en el projecte, per tal d’extreure conclusions que ajudin a millorar futurs projectes.

Requeriments mínims

Requisits

  • Experiència 2 anys. persona graduada o llicenciada universitària, preferentment en carreres tecnològiques. · coneixements de gestió de projectes nacionals i europeus, amb especial als de caire d’innovació digital. · experiència de 2 anys de desenvolupament posicions similars. · domini de la llengua catalana, nivell c1 (escrit i parlat). · domini de la llengua castellana (escrit i parlat) · domini de la llengua anglesa first certificated (escrit i parlat). · domini de les eines tic i ofimàtica. es valorarà · coneixement del sector social, àmbit de la infància, joventut i famílies. · persona organitzada i amb capacitat de planificació i gestió. · coneixements i experiència en metodologies agile, design thinking
  • Llicenciatura o enginyeria

Com inscriure's a la formació?

Enviar CV a intermedia@fundaciointermedia.org

O inscriure’s a https://feinaactiva.gencat.cat/search/offers/detail/FA06041267

Persona de contacte: Núria Poch