gabrielle-henderson-HJckKnwCXxQ-unsplash

Plans d'Igualtat i Protocols d'Assetjament

La plataforma somDONES ofereix dos nous servei per a empreses:

 • L’elaboració completa d’un PLA D’IGUALTAT que inclou l’elaboració d’un PROTOCOL D’ASSETJAMENT PERSONALITZAT.
 • L’elaboració d’un PROTOCOL D’ASSETJAMENT PERSONALITZAT individual, en cas que l’empresa ja disposi d’un PLA D’IGUALTAT.

Els Plans d’Igualtat desenvolupats a SomDONES tenen les diferents fases d’execució, sempre pensant amb les característiques i la identitat de l’empresa.

Pla d'Igualtat i Protocol d'Assetjament complet

En què consisteix el servei?

Servei destinat a aquelles empreses que encara no el tinguin i vulguin acreditar-se a la Generalitat i complir amb la Llei d’Igualtat de gènere.

El servei contempla 5 fases:

 • Posta en marxa del Pla d’Igualtat
 • Diagnòstic de l’empresa en Igualtat
 • Elaboració del Pla d’Igualtat
 • Implementació i seguiment del Pla d’Igualtat. Acreditació i presentació oficial
 • Seguiment del Pla d’Igualtat

Tot el procés està desenvolupat per tècniques expertes en Plans d’Igualtat i perspectives de gènere, amb titulació oficial.

Posada en marxa

FASE 1

 

Posada en marxa del procés d'elaboració del pla d'igualtat.

 

Hi intervé la representació de l’empresa, representants legals de la plantilla i la tècnica experta en igualtat.

 

Les parts tenen 3 mesos per constituir la comissió negociadora des que hi ha l'obligatorietat de fer el pla d'igualtat.

 

Diagnòstic

FASE 2

 

Realització del diagnòstic

 

Anàlisi de la situació de l'empresa que permeti detectar aquells aspectes o àmbits en què es puguin estar produint situacions de desigualtat o discriminació i sobre les quals haurà d'actuar el futur pla d'igualtat

 

Hi intervé la representació de l’empresa, representants legals de la plantilla i la tècnica experta en igualtat.

 

Elaboració

FASE 3

 

Elaboració, disseny, aprovació i registre del pla d'igualtat.

 

Es definiran objectius específics, quantitatius i qualitatius, necessaris per donar resposta a les desigualtats i necessitats de millora detectades al diagnòstic.

 

 

 

Implementació i Seguiment

FASE 4

 

Implantació i Seguiment del pla d'igualtat.

 

Desenvolupament de totes les accions previstes, alhora que es du un control d'actuacions i resultats immediats, que respon als objectius següents:

 

Verificar la consecució dels objectius.

Obtenir informació sobre el procés d'execució de les mesures previstes.

Detectar possibles obstacles o dificultats en la implantació.

 

Avaluació

FASE 5

 

Avaluació del Pla d'Igualtat

 

A partir de la informació i documentació recopilada en la implantació i el seguiment, aquesta Fase permet conèixer el grau de compliment dels objectius definits i de les mesures del pla executades.

 

 

Detalls del procés

FASE 1: POSADA EN MARXA DEL PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT

Des de l’entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a l’ocupació i l’ocupació, la negociació del pla d’igualtat, i el diagnòstic previ, és preceptiva per a aquelles empreses obligades, legalment o convencionalment, a elaborar i aplicar un pla d’igualtat.

Qui hi intervé?

Representació de l’empresa, representants legals de la plantilla i la tècnica experta en igualtat. Les parts tenen 3 mesos per constituir la comissió negociadora des que hi ha l’obligatorietat de fer el pla d’igualtat.

 • S’ha de signar document promoció de la negociació en les matèries d’igualtat.
 • Cal signar acta constitució de la mesa negociadora.
FASE 2: REALITZACIÓ DEL DIAGNÒSTIC

En aquesta fase es durà a terme una anàlisi de la situació de l’empresa que permeti detectar aquells aspectes o àmbits en què es puguin estar produint situacions de desigualtat o discriminació i sobre les quals haurà d’actuar el futur pla d’igualtat. Per a això, es procedirà a la recollida d’informació i al debat intern que permeti, finalment, formular les propostes de millora que s’inclouran en el pla esmentat.

Cal tenir en compte que caldrà realitzar prèviament l’auditoria retributiva d’acord amb el que preveu el Reial decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, ja que el resultat formarà part del diagnòstic, així com el contingut del registre retributiu.

Per poder realitzar el registre retributiu i l’auditoria d’igualtat cal facilitar a la persona especialista d’igualtat les retribucions desglossades per conceptes segons un model establert de plantilla de recollida d’informació que es lliurarà a l’empresa.

Qui intervé a la fase 2? La persona experta en igualtat, la representació legal de la plantilla i els representants de l’empresa.

És el punt al qual s’ha de dedicar més temps i que s’ha de fer una anàlisi de la situació real a l’empresa.

Passos:

 • Planificació.

S’assignarà el personal que proporcionarà la documentació i dinamitzarà el procés de recollida d’informació, se seleccionaran les eines que cal utilitzar per a la recopilació de dades (fitxes i qüestionaris) i s’informarà la plantilla del començament de la Fase de diagnòstic, ja que podran participar de forma activa, si així ho acorda la comissió negociadora. Aquesta comissió acordarà quina informació serà necessària per diagnosticar cadascuna de les matèries, a fi que la direcció faciliti aquesta informació.

 • Recopilació de la informació.

Es recopilarà la informació i la documentació disponible.

 • Anàlisi de la informació.

S’han d’assenyalar els punts forts, les propostes de millora i les prioritats. S’identificaran els aspectes en què es produeixen desigualtats, les causes que les generen i es proposaran mesures de millora per solucionar-les.

 • Informe de diagnòstic.

S’elaborarà un informe conforme al model proposat que resumirà l’anàlisi duta a terme i les conclusions i propostes principals. Aquest informe formarà part del contingut del pla d’igualtat.

 • Comunicació.

S’informarà la plantilla sobre els resultats del diagnòstic

FASE 3: ELABORACIÓ, DISSENY, APROVACIÓ I REGISTRE DEL PLA D'IGUALTAT

Es definiran objectius específics, quantitatius i qualitatius, necessaris per donar resposta a les desigualtats i necessitats de millora detectades al diagnòstic.

FASE 4: IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA D'IGUALTAT

Després de l’aprovació del pla d’igualtat comença a comptar el període de vigència d’aquest, en què s’han de desenvolupar totes les accions previstes, alhora que es du un control d’actuacions i resultats immediats, que respon als objectius següents:

Verificar la consecució dels objectius establerts al pla d’igualtat.

Obtenir informació sobre el procés d’execució de les mesures previstes al Pla: nivell d’execució, adequació de recursos emprats, compliment del cronograma…

Detectar possibles obstacles o dificultats en la implantació i fer els ajustaments pertinents o adoptar mesures correctores si fos necessari.

Persones implicades a la fase 4: Comissió negociadora, Comissió de seguiment, responsables d’equips que estan implicats en les millores i tècnica d’igualtat.

FASE 5: AVALUACIÓ DEL PLA D'IGUALTAT

La Fase 5, d’avaluació, tanca el procés d’elaboració i d’implantació d’un pla d’igualtat a l’empresa.

A partir de la informació i documentació recopilada en la implantació i el seguiment, aquesta Fase permet conèixer el grau de compliment dels objectius definits i de les mesures del pla executades.

Es tracta, en definitiva, de realitzar una anàlisi crítica del procés en conjunt, els objectius principals de la qual són: Conèixer el grau de compliment del pla i conèixer-ne el desenvolupament. Comprovar si el pla ha aconseguit els objectius proposats. Valorar l’adequació de recursos, metodologies, eines i estratègies emprades en la implementació. Identificar àrees de millora o noves necessitats que requereixin la modificació de les mesures adoptades o el disseny de noves actuacions.

Protocol d'Assetjament Personalitzat

En què consisteix el servei?

Servei destinat a les empreses que necessiten tenir un Pla d’Assetjament personalitzat que reflecteixi la seva identitat social i estigui ajustat a les seves característiques laborals.

El Pla pot estar integrat dins del Pla d’Igualtat, però moltes empreses que ja el tenen, no tenen un Pla d’Assetjament personalitzat.

El Pla d’Assetjament personalitzat contempla 4 fases o punts:

 • Anàlisi previ de les condicions socials i laborals de l’empresa.
 • Estudi dels procediments de prevenció
 • Estudi dels procediments d’actuació
 • Processos de denúncies i reclamacions

Per què és necessari disposar d'un Pla d'Assetjament Personalitzat?

L’assetjament sexual pot ser constitutiu de delicte conforme al que preveu el Codi Penal amb pena de presó o multa.

Totes les empreses, siguin de la mida que siguin, tenen l’obligació legal de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, arbitrant procediments específics per a la seva prevenció, així com per donar llera a les denúncies o reclamacions.

La prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe és una de les matèries que han de figurar en el diagnòstic del pla d’igualtat i el procediment d’actuació formarà part de la negociació del mateix.

Sol·licita informació sobre Plans d'Igualtat

Sol·licita informació sobre el Programa DONES AMB IMPACTE